iso1

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Günümüzde giderek artan rekabet ortamında, şirketlerin başarmak zorunda oldukları ana hedefler vardır. Bunların içinden bazı hedefler krıtiklik açısından ön plana çıkmaktadır

Müsteri ihtiyaçlarını Karsılayabilmek

Maliyetleri Azaltarak, Verimliligi Arttırmak

Yeni Ürün ve Hizmetleri Pazara Sunmak

Firmalar için artık “herkesin elinden gelenin en iyisini yapması” bu hedefleri yakalamak için yeterli bir çözüm olamamaktadır. İlk başta gerekli olan, herkesin ne yapması gerektigini bilmesidir. İşte ISO 9001 standardı / belgesi bu hedefleri gerçeklestirebilecek bir kalite sistemi olusturmak amacıyla kullanılabilen bir Kalite Yönetim Sistemi modelidir. Ayrıca ISO 9001 standardı / belges, Kalite Yönetim Sistemi üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda da uygulanabilecek esnek bir standarttır.

Söz konusu model sağduyuya dayalı temel bir yönetim sistemi için bir dizi şart sıralamakta ve uygulamak için geçerli araçları vermektedir. Aynı zamanda maliyetlerde düşüş, yönetimin sistemi kontrolünde gelişmişlik, müşteri beklentilerine cevap verebilme ve organizasyonun tümünde bir verimlilik artısı hedeflenmektedir. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem belgesi / standardı, Toplam Kalite Yönetimi temel prensiplerini içinde barındırmaktadır. Bu prensipler aşağıda sıralanmaktadır.

Müsteri Odaklılık:

Kuruluslar müsterilerine baglıdırlar, bu nedenle müsterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını anlamalı müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de asmaya istekli olmalıdırlar Liderlik: Liderler, kuruluşun amaç ve idare birligini sağlar. Bunlar, kişilerin, kuruluşun hedeflerinin basarılmasına tam olarak katılımıi olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidir.

Kişilerin katılımı: Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve bunların tam katılımı yeteneklerinin kuruluşun yararına kullanılmasını sağlar.

Proses yaklaşımı:

Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.

Yönetime sistem yaklaşımı:

Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinligine ve verimliliğine katkı yapar.

Sürekli iyileştirme:

Kuruluşun toplam performanının sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalici hedefi olmalıdır.

Karar vermede gerçekçi yaklaşım:

Etkin kararlar, verilerin analizine ve bilgiye dayanır.

Karşılıklı yarara dayalı tedarikçi ilişkileri:

Bir kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bagimsızdır ve karşılıklı yarar ilişkisii, her ikisinin artı değer yaratması yeteneğini takviye eder.

ISO Nedir?

Uluslararasi Standartlar Organizasyonu (International Organization for Standardization)’nun kısaltılmış halidir. 1947 yılında kurulmuş olup, merkezi İsviçre’nin Cenevre Sehri’ndedir. Kuruluş amacı; dünya çapında geçerliliği olacak şekilde standartlar yayınlamak ve böylelikle ürünlerin/hizmetlerin uluslararasi dolaşımına katkıda bulunmaktır.

ISO 9001 Nedir?

ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır.

Günümüz dünyasında sanayi , teknoloji vb konular yaşanan gelişmeler toplumları kıyasıya bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Bu baş döndürücü gelişmeler ve rekabet ortamında ayakta kalabilmek , tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlan-masıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak, işletmelerde, satın alma aşamasından başlayarak pazarlama ,tasarım, üretim , kalite kontrol ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanma-sıyla mümkün olabilecektir.               ISO International Organization for Standardization’un ismidir; uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu kalite yönetim standardını simgeler.      Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9001 Kalite Sistem Standartları 1987 yılında yayımlandığı tarihten itibaren en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan uluslararası bir standart ve kılavuz haline gelmiştir.      ISO 9001 Kalite Standartları Serisi, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.     ISO 9001 Belgesi, ilgili kuruluşun ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine uygun olarak sevk ve idare edilen bir yönetim anlayışının sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.     ISO 9001 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini alabilir.     ISO 9001 Belgesi’nin kullanımı, ISO 9001 belgesi çok sayıda müşteri tarafından istenmektedir. Bu belge yalnız başına size bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir.     ISO 9001, pazar avantajı dışında kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin çözümünden önemlisi onun bir daha tekrarlanmamasını sağlamaktır.

ISO 9001:2000 Belgesi, etkin kalite yönetim sistemini tanımlayan bir standarttır. Kuruluş bu standardın şartlarını sağladığında ISO 9001 belgesini almaya hak kazanır

ISO 9001 Belge, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini gösterir. Standart merkezi İsviçre’nin Cenevre Kenti’nde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası Standardizasyon Örgütü (International Organization of Standardization-IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme yetkisi üye ülkelerin akreditasyon kurullarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK’a verilmiştir.